Đào tạo học viên

Bài tập cơ bản

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẬP VẼ AIRBRUSH CƠ BẢN
MỘT SỐ HÌNH HỌA SƠ CẤP (CẤP 1)

 
MỘT SỐ HÌNH HỌA TRUNG CẤP (CẤP 2)
 
Đào tạo khác
Chương trình đào tạo

Là 1 trong số rất ít những lò vẽ QUY TỤ NHIỀU HỌA VIÊN AIRBRUSH TÀI NĂNG & CÓ KINH NGHIỆM với cơ sở KHANG TRANG, ĐẦY ĐỦ MAY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG.